Czym są spółki akcyjne

Do podstawowych form działalności gospodarczej zaliczamy oczywiście spółki, do najczęściej spotykanych – spółki prawa handlowego. Wybór spółki jako formy mającej generować zyski zależy zarówno od branży, ilości zatrudnionych, jak i zasobów kapitałowych. Również w zależności od rodzaju spółki prawo może im określać najniższy próg kapitału zakładowego, z czego najwyższym musi się wykazać spółka akcyjna (minimum 100 000 kapitału zakładowego).

Spółki akcyjne

Spółki prawa handlowego można podzielić na dwa podstawowe rodzaje – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Zwykle te drugie prowadzą działalność gospodarczą w dosyć szerokim zakresie. Ich kapitał zakładowy stanowi wkład członków założycieli, którzy jednocześnie stają się współwłaścicielami spółki. Akcjonariusze mogą mieć do dyspozycji różne ilości głosów, dlatego te dzielą się na zwykle i uprzywilejowane. Zysk jest dzielony pomiędzy akcjonariuszy w zależności od wielkości ich udziałów.

Władze spółki akcyjnej składają się z zarządu, rady nadzorczej (która pełni funkcję zwierzchnią nad zarządem) i walnego zgromadzenia. Spółka akcyjna powinna mieć opracowany własny statut. Osobowość prawną zyskuje już z chwilą wniesienie wpisu do rejestru przedsiębiorców. Oficjalnie powinna uzupełniać nazwę własną dopiskiem S.A. lub – „spółka akcyjna”.

Statut zakłada między innymi możliwość rozwiązania spółki akcyjnej, chociażby ogłaszając upadłość lub wyniku innej decyzji akcjonariuszy.

Akcjonariusz nie odpowiada za ewentualne zobowiązania spółki. Jego ryzyko zależy od wysokości wniesionego kapitału. Ma prawo do dywidendy w wypadku wykazanego przez spółkę zysku. Wniesienie pełnego wkładu na akcje należy do obowiązków akcjonariuszy.

Istotne zmiany najnowsze

Istotne zmiany, jeśli idzie o prowadzenie spółek akcyjnych nastąpiły z początkiem 2021 roku. Wiąże się to głównie z tak zwaną dematerializacją akcji. Są to zmiany związane również z obowiązkiem prowadzenia przez spółkę własnej strony internetowej oraz wprowadzeniem nowych zasad dokumentowania akcji i akcjonariuszy.

Po prostu nastąpił obowiązek rejestrowania akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy lub Krajowym Depozycie Papierów wartościowych. Natomiast stronę internetową należało również zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na stronie powinna się znaleźć odpowiednia zakładka dla akcjonariuszy, zawierająca między innymi: dane teleadresowe, wysokość kapitału zakładowego, sprawozdanie finansowe, a także opinie biegłych rewidentów.

Tym, którzy mają problemy z odnalezieniem się w nowej sytuacji polecamy skorzystanie z pomocy profesjonalistów, czyli firmy prawniczej, na przykład https://lawboxfirm.com

Komentarze

Komentarze dodane przez użytkowników